ข่าวสาร

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปี 2560

     โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปี พ.ศ. 2560 กำหนดจัดให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 – 16 และสาขา จำนวน 70 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปี 2559

     โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กำหนดจัดให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 – 16 และสาขา จำนวน 70 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2559  ณ. ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) จังหวัดเชียงราย

การทบทวนผลการดำเนินงานโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประจำปี พ.ศ. 2559

     การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอและจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในทรัพยากรชีวภาพด้านต่างๆ ระหว่าง วันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2558  ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

บทความ

ประเทศไทยกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ 13,115 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตอากาศร้อนและชื้นและด้วยเหตุเอง จึงเป็นระบบนิเวศซึ่งเอื่ออาศัยและมีเหมาะสมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ อ่านเพิ่มเติม→

Download

เว็บลิงค์

ศูนย์บริการประชาชนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
สำนักผู้ตรวจราชการกรมสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
กลุ่มตรวจสอบภายในสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
สำนักบริหารงานกลางสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
ประชาสัมพันธ์สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
กองนิติการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี
สำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่าสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
สำนักแผนงานและสารสนเทศสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
สำนักอุทยานแห่งชาติสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
สำนักสนองงานพระราชดำริสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
สำนักงานหอพรรณไม้สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมป่าไม้กรมทรัพยากรน้ำ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
กรมทรัพยากรธรณีสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง