ข่าวสาร

การประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560

      เป็นนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ อ่านเพิ่มเติม→

งานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 “10 ปี Bedo สร้างชีวิตสมดุลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ได้จัดงานหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “สร้างชีวิตสมดุลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโยยีแห่งชาติ ส่งมอบหนังสือ “Mo Singto Forest Dynamics Plot : Flora and Ecology”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโยยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (BIOTEC)ได้มอบหนังสือ  “Mo Singto Forest Dynamics Plot : Flora and Ecology”

สำนักส่งเสริมฯ และการฝึกอบรมโดยโครงการ (ICDC)

    สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม โดยโครงการ International Center for Development Communication (ICDC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 9 เมษายน 2560 ให้กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของรัฐบาลประทศอินเดียหลักสูตร “Wildlife Management and Conservation”จำนวน 12 คน และหลักสูตร “Biodiversity Conservation” จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 24 คน

บทความ

ประเทศไทยกับข้อตกลงอนุสัญญาว่าด้วยความหลากลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD)

อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพเป็นความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศโดยการให้ความร่วมมือ ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ระบบนิเวศ อ่านเพิ่มเติม→

การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

มนุษย์รู้จักวิธีการนำความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งใช้เพื่อดำรงชีวิต เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค เป็นต้น และในด้านอุตสาหกรรม

(Hotspot Biodiversity) พื้นที่เฝ้าระวัง ความหลากหลายทางชีวภาพ

     องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Conservation International) ได้กำหนดพื้นที่ที่มีความสำคัญได้านความหลากหลายทางชีวภาพสูงเรียกว่า Hotspot Biodiversity ที่มี 35 แห่งทั่วโลก

ความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไร ?

การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลก หรือง่ายๆ คือ การที่มีชนิดพันธุ์ (species) สายพันธุ์ (genetic) และระบบนิเวศ (ecosystem) ที่แตกต่างหลากหลายบนโลก

Download

เว็บลิงค์

ศูนย์บริการประชาชนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
สำนักผู้ตรวจราชการกรมสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
กลุ่มตรวจสอบภายในสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
สำนักบริหารงานกลางสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
ประชาสัมพันธ์สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
กองนิติการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี
สำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่าสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
สำนักแผนงานและสารสนเทศสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
สำนักอุทยานแห่งชาติสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
สำนักสนองงานพระราชดำริสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
สำนักงานหอพรรณไม้สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมป่าไม้กรมทรัพยากรน้ำ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
กรมทรัพยากรธรณีสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง