การฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่องานวิจัย

     สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ได้จัดการฝึกอบรมในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่องานวิจัย” ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกสิน ชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 

     โดย นายธิติ กนกทวีฐากร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และนางสาวจิรพรรณ โสภี นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการขออนุญาตและกระบวนการอนุญาต เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการดำเนินงานสำรวจและเก็บข้อมูลเพื่องานวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

     โดยผู้ประสงค์จะขออนุญาตเข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ กำกับ ดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวิธีการได้ที่ลิ้ง งานอนุญาตให้เข้าร่วมทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ฝ่ายประสานความร่วมมือทางวิชาการ หรือ http://www.dnp.go.th/otec

Posted in ข่าวสาร and tagged , .