ประเทศไทยกับข้อตกลงอนุสัญญาว่าด้วยความหลากลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD)

อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพเป็นความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศโดยการให้ความร่วมมือ ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ระบบนิเวศ 

ชนิดพันธุ์ และพันธุกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยการหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยให้รัฐบาลทุกประเทศเคร่งครัดต่อการรักษาวินัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายถึง แม้มีความต้องการอย่างมากที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ก็ต้องไม่ละเลยการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับการลงนามจาก 157 ประเทศ ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (United Nations Conference on Environment and Development; UNCED) ในระหว่างวันที่ 5-14 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ณ ริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ

(1) เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

(2) เพื่อใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

(3) เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม

ประเทศไทยได้ลงนามรับรองอนุสัญญา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2535 และได้ให้สัตยาบรรณเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 และมีผลบังคับใช้ต่อประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 ประเทศไทยเป็นประเทศภาคีอนุสัญญา ลำดับที่ 188 จาก 190 ประเทศ (มีนาคม 2550)

อนุสัญญาฯ เป็นที่ยอมรับกันในแวดวงของนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และนักกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าเป็นความตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ครอบคลุมการอนุรักษ์ทั้งชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศ

Posted in บทความ, เผยแพร่องค์ความรู้.