หลักสูตรการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

หลักสูตรการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ โดยการสร้างเครือข่ายด้านการสำรวจ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และกำหนดวิธีการสำรวจฯ ให้เป็นในรูปแบบเดียวกัน

การประชุมรายงานผลการดำเนินงานแผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้เสนอโครงการวิจัยเพื่อดำเนินการศึกษาและสำรวจข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่าง ๆ ภายในระบบนิเวศป่าไม้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยรอบพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาวให้สมบูรณ์

25 ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สร้างสุขปวงประชา จากความหลากหลายทางชีวภาพ” โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมอบหมายให้นายมนัส รวดเร็ว ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เป็นผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการ และแจกเอกสารเผยแพร่

1 2 3