โจรสลัดชีวภาพ (Bio-piracy)

โจรสลัดชีวภาพ

Biopiracy

ใครคือโจรสลัด

บุคคลหรือองค์กรที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมิได้ขอรับอนุญาต และหรือมิได้แบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับต่อผู้เป็นเจ้าของอย่างเป็นธรรม 

อ่านเพิ่มเติม

ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (WWF World Report 2016)

ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพของโลก

     ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (Living Planet Index - LPI) เป็นการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพโดยรวบรวมข้อมูลประชากรสัตว์มีกระดูกสันหลังหลากหลายชนิดพันธุ์ มาคำนวณหาการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

อ่านเพิ่มเติม

ภูมินิเวศกับการปรับตัวของภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายพืชพรรณในกลุ่มป่าภูเขียว – น้ำหนาว

    ภูมินิเวศกับการปรับตัวของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายพืชพรรณในกลุ่มป่าภูเขียว – น้ำหนาว เป็นการดำเนินการภายใต้แผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว – น้ำหนาวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยกับการปรับตัวของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของพืชพรรณ

อ่านเพิ่มเติม

เอเลียนสปีชีส์ “หนอนตัวแบนนิวกินี”

หนอนตัวแบนนิวกินี (New Guinea Flatworm) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Platydemus manokwari De Beauchamp, 1963) ถิ่นกำเนิดอยู่บนเกาะนิวกินี โดยพบครั้งแรกในจังหวัดปาปัวตะวันตกของประเทศอินโดนีเซีย

อ่านเพิ่มเติม

ประเทศไทยกับข้อตกลงอนุสัญญาว่าด้วยความหลากลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD)

อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพเป็นความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศโดยการให้ความร่วมมือ ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ระบบนิเวศ 

อ่านเพิ่มเติม