การประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560

      เป็นนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การอภิปราย และการจัดนิทรรศการ วิชาการภาคโปสเตอร์ เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย จากภาครัฐ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

Download ไฟล์นำเสนอ

วันเวลาวิทยากรPDF Link Download
28 สิงหาคม พ.ศ. 256010.30 – 12.00 น.ศ. ดร.สนิท อักษรแก้ว*
28 สิงหาคม พ.ศ. 256013.00 – 14.00 น.ดร.สุจิตรา จางตระกูล*
28 สิงหาคม พ.ศ. 256014.00 – 15.00 น.นางกิตติมา ด้วงแค*
28 สิงหาคม พ.ศ. 256015.15 – 17.00 น.ดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง*
28 สิงหาคม พ.ศ. 256015.15 – 17.00 น.นางสุนันทา วิสิทธิพานิช*
28 สิงหาคม พ.ศ. 256015.15 – 17.00 น.นางสาวจิณนา เผือกนางภูมินิเวศกับการปรับตัวของภูมิปัญญาท้องถิ่น
29 สิงหาคม พ.ศ. 256009.00 – 10.00 น.นายอนุสรณ์ รังสิพานิช*
29 สิงหาคม พ.ศ. 256010.15 – 11.00 น.ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร*
29 สิงหาคม พ.ศ. 256011.00 – 12.00 น.รศ. ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์*
29 สิงหาคม พ.ศ. 256013.00 – 15.00 น.นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล*
29 สิงหาคม พ.ศ. 256013.00 – 15.00 น.ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์*
29 สิงหาคม พ.ศ. 256013.00 – 15.00 น.ภญ. ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร*
29 สิงหาคม พ.ศ. 256015.15 – 17.00 น.ดร.สุรางค์ชาญ กำแหงเดชา*
29 สิงหาคม พ.ศ. 256015.15 – 17.00 น.ดร.พงษ์ศักดิ์ พลเสนาการศึกษาทบทวนความหลากหลายของพรรณไม้วงศ์กระถินทุ่ง (Xyridaceae) ในประเทศไทย
29 สิงหาคม พ.ศ. 256015.15 – 17.00 น.นายสุคิด เรืองเรื่อความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พืชเมล็ดเปลือยในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว
29 สิงหาคม พ.ศ. 256015.15 – 17.00 น.นางสาวนงพงา ปาเฉยสถานภาพของแมลงคุ้มครองและแมลงห้ามการนำเข้า-ส่งออกในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว
30 สิงหาคม พ.ศ. 256009.00 – 10.00 น.นายชิงชัย วิริยะบัญชาเทคโนโลยีอย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย
30 สิงหาคม พ.ศ. 256010.15 – 12.00 น.ศ. ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์*
30 สิงหาคม พ.ศ. 256010.15 – 12.00 น.ดร.กณิตา อุ่ยถาวร*
30 สิงหาคม พ.ศ. 256010.15 – 12.00 น.ศ. ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ*
30 สิงหาคม พ.ศ. 256013.00 – 14.00 น.ผศ. ดร.ประทีป ด้วงแค*
30 สิงหาคม พ.ศ. 256014.15 – 16.00 น.ดร.ศุภกิจ วินิตพรสวรรค์*
30 สิงหาคม พ.ศ. 256014.15 – 16.00 น.นายจิรชัย อาคะจักร*
30 สิงหาคม พ.ศ. 256014.15 – 16.00 น.นางสาวอัมพรพิมล ประยูร*
30 สิงหาคม พ.ศ. 256014.15 – 16.00 น.นายสมโภชน์ ดวงจันทราศิริ*

* อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตเพื่อเผอแพร่

 

Center map
Traffic
Bicycling
Transit

 

Posted in ข่าวสาร, จัดประชุมวิชาการ, ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ and tagged , .