การประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560

      เป็นนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การอภิปราย และการจัดนิทรรศการ วิชาการภาคโปสเตอร์ เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย จากภาครัฐ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

Download ไฟล์นำเสนอ

วัน เวลา วิทยากร PDF Link Download
28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 10.30 – 12.00 น. ศ. ดร.สนิท อักษรแก้ว *
28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 13.00 – 14.00 น. ดร.สุจิตรา จางตระกูล *
28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 14.00 – 15.00 น. นางกิตติมา ด้วงแค *
28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 15.15 – 17.00 น. ดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง *
28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 15.15 – 17.00 น. นางสุนันทา วิสิทธิพานิช *
28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 15.15 – 17.00 น. นางสาวจิณนา เผือกนาง ภูมินิเวศกับการปรับตัวของภูมิปัญญาท้องถิ่น
29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 09.00 – 10.00 น. นายอนุสรณ์ รังสิพานิช *
29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 10.15 – 11.00 น. ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร *
29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 11.00 – 12.00 น. รศ. ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ *
29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 13.00 – 15.00 น. นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล *
29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 13.00 – 15.00 น. ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ *
29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 13.00 – 15.00 น. ภญ. ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร *
29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 15.15 – 17.00 น. ดร.สุรางค์ชาญ กำแหงเดชา *
29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 15.15 – 17.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ พลเสนา การศึกษาทบทวนความหลากหลายของพรรณไม้วงศ์กระถินทุ่ง (Xyridaceae) ในประเทศไทย
29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 15.15 – 17.00 น. นายสุคิด เรืองเรื่อ ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พืชเมล็ดเปลือยในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว
29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 15.15 – 17.00 น. นางสาวนงพงา ปาเฉย สถานภาพของแมลงคุ้มครองและแมลงห้ามการนำเข้า-ส่งออกในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว
30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 09.00 – 10.00 น. นายชิงชัย วิริยะบัญชา เทคโนโลยีอย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย
30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 10.15 – 12.00 น. ศ. ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ *
30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 10.15 – 12.00 น. ดร.กณิตา อุ่ยถาวร *
30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 10.15 – 12.00 น. ศ. ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ *
30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 13.00 – 14.00 น. ผศ. ดร.ประทีป ด้วงแค *
30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 14.15 – 16.00 น. ดร.ศุภกิจ วินิตพรสวรรค์ *
30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 14.15 – 16.00 น. นายจิรชัย อาคะจักร *
30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 14.15 – 16.00 น. นางสาวอัมพรพิมล ประยูร *
30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 14.15 – 16.00 น. นายสมโภชน์ ดวงจันทราศิริ *

* อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตเพื่อเผอแพร่

 

Center map
Traffic
Bicycling
Transit

 

Posted in ข่าวสาร, จัดประชุมวิชาการ, ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ and tagged .