การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

เพื่อติดตามผลดำเนินงาน และวางแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไป ในการประชุมโดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการฯ

1 2