การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

เพื่อติดตามผลดำเนินงาน และวางแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไป ในการประชุมโดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการฯ

International Conference on Biodiversity 2019 : IBD 2019

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity 2019:IBD 2019 ในระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

1 2