ทีมงานของเรา

นายพยัคฆ์ มณีอนกคุณ
ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวจิณนา เผือกนาง
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางนพพา กาบตุ้ม
ลูกจ้างประจำ
นางสาวดนิตา ปริญเดชาวัชร์
พนักงานราชการ
นายปฐวี อยู่ผาสุข
พนักงานจ้างเหมา

นายณัฐพล  พงษ์ไชย
พนักงานจ้างเหมา
นางวรนุช บุญเพ็ชรทอง
ลูกจ้างประจำ
นางสาวศรีอาจิณ คงวิวัฒน์สกุล
พนักงานราชการ
นางสาวสุประวีณ์ โปร่งจิตต์
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวศิริพร นาคอ่วม
พนักงานราชการ
นางสาวณัฐฐา ช่วยประสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวณัฐพร ชนาธิปกุล
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวจันจิรา อายะวงศ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายจัดการ
นางสาวมัณฑณี ศรีจันทร์
พนักงานราชการ
นางสาวณัฏฐรัศมิ์ ปินยาโน
พนักงานราชการ
นางสาวกฤษณา ทำไร่
พนักงานราชการ
นางสาวกัญญาภัทร ภูดิฐธนสกุล
พนักงานจ้างเหมา
นายอภิชัย รุกขสิริ
พนักงานราชการ
นางสาวจันจิรา อายะวงศ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
นางสาวทิพวรรณ บุญทอง
พนักงานราชการ
นางสาวธัญญกาญจน์ ผดุงกมล
พนักงานราชการ
นางสาวจิรพรรณ  โสภี
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายประสานความร่วมมือทางวิชาการ
นางสาวปรียาภรณ์ เสนเอียด
พนักงานราชการ
นางสาวธิดารัตน์ ลามา
พนักงานจ้างเหมา
นางสาววศินันท์ ลุ้งใหญ่
พนักงานราชการ

นายวิสุทธิชาติ ประทับทอง
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวพรพิมล ผู้มีสัตย์
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวกานติมา  อ่อนทรัพย์
พนักงานจ้างเหมา