ทีมงานของเรา

ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ

 

 

นางสาวจิณนา เผือกนาง
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางนพพา กาบตุ้ม
ลูกจ้างประจำ
นางสาวณัฐพร ชนาธิปกุล
พนักงานจ้างเหมา
นางวรนุช บุญเพ็ชรทอง
ลูกจ้างประจำ
นางสาวศรีอาจิณ คงวิวัฒน์สกุล
พนักงานราชการ

นายณัฐพล  พงษ์ไชย
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวศิริพร นาคอ่วม
พนักงานราชการ
นายปฐวี อยู่ผาสุข
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวสุประวีณ์ โปร่งจิตต์
พนักงานจ้างเหมา

 

นางนิลุบล กันหา
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายจัดการ
นางสาวมัณฑณี ศรีจันทร์
พนักงานราชการ
นางสาวดนิตา ปริญเดชาวัชร์
พนักงานราชการ
นางสาวกฤษณา ทำไร่
พนักงานราชการ
นางสาวณัฏฐรัศมิ์ ปินยาโน
พนักงานราชการ
นายอภิชัย รุกขสิริ
พนักงานราชการ
นางสาวกัญญาภัทร ภูดิฐธนสกุล
พนักงานจ้างเหมา

 

นายณรงค์ คูณขุนทด
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
นางสาวทิพวรรณ บุญทอง
พนักงานราชการ
นางสาวธัญญกาญจน์ ผดุงกมล
พนักงานราชการ

 

นางสาวจิรพรรณ  โสภี
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายประสานความร่วมมือทางวิชาการ
นางสาววศินันท์ ลุ้งใหญ่
พนักงานราชการ
นางสาวปรียาภรณ์ เสนเอียด
พนักงานราชการ

นายวิสุทธิชาติ ประทับทอง
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวกานติมา  อ่อนทรัพย์
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวพรพิมล ผู้มีสัตย์
พนักงานจ้างเหมา