ทีมงานของเรา

นายมนัส รวดเร็ว
ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ
นายพยัคฆ์ มณีอเนกคุณ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวจิณนา เผือกนาง
ข้าราชการ
นางนพพา กาบตุ้ม
ลูกจ้างประจำ
นางสาวศรีอาจิณ คงวิวัฒน์สกุล
พนักงานราชการ
นายปฐวี อยู่ผาสุข
พนักงานจ้างเหมา
นางสุภาวดี อยู่ผาสุข
ลูกจ้างประจำ
นางสาวศิริพร นาคอ่วม
พนักงานราชการ
นางสาวณัฐฐา ช่วยประสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมา
นางวรนุช บุญเพ็ชรทอง
ลูกจ้างประจำ
นางสาวดนิตา ปริญเดชาวัชร์
พนักงานราชการ
นางสาวสุประวีณ์ โปร่งจิตต์
พนักงานจ้างเหมา
นางภูสิน เกตานนท์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
นางสาวมัณฑณี ศรีจันทร์
พนักงานราชการ
นายอภิชัย รุกขสิริ
พนักงานราชการ
นายคัมภีร์ ชลภักดี
พนักงานราชการ
นางสาวกัญญาภัทร ภูดิฐธนสกุล
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวกฤษณา ทำไร่
พนักงานราชการ
นางสาวณัฐพร ชนาธิปกุล
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวจันจิรา อายะวงศ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
นางสาวทิพวรรณ บุญทอง
พนักงานราชการ
นางสาวธัญญกาญจน์ ผดุงกมล
พนักงานราชการ
นางสาวจิรพรรณ  โสภี
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายประสานความร่วมมือทางวิชาการ
นางสาวดารารัตน์ สงลา
พนักงานราชการ
นางสาววศินันท์ ลุ้งใหญ่
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวพรพิมล นวลดั้ว
พนักงานราชการ
นางสาวพรพิมล ผู้มีสัตย์
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวธิดารัตน์ ลามา
พนักงานจ้างเหมา
นายวิสุทธิชาติ ประทับทอง
พนักงานจ้างเหมา