เกี่ยวกับเรา

หน้าที่รับผิดชอบ

  • เป็นหน่วยงานประสานงานหลักเกี่ยวกับการดำเนินการตามอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งประสานงานการขออนุญาตเข้าทำการศึกษาวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

  • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สำรวจ และรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

  • ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจ ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และประโยชน์อย่างยั่งยืน