เกี่ยวกับเรา

หน้าที่รับผิดชอบส่วน

 1. เป็นหน่วยประสานงานหลักเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งประสานงานการขออนุญาตเข้าทำการศึกษาวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สำรวจ และรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจ ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 1. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือ งานธุรการ งานบริหารบุคคลของส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จ้าง การรับ-จ่าย จัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับด้านการเงิน-บัญชี ดูแล ตรวจสอบ ควบคุม การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอตั้งงบประมาณประจำปี
 5. ติดตาม เร่งรัด รายงาน ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 6. ดูแล ควบคุม ยานพาหนะ
 7. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ฝ่ายจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

 1. ประสานงานหลักเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ
 2. สำรวจ รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
 3. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ฝ่ายอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

 1. บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมพัฒนาการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจ เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 2. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ฝ่ายประสานความร่วมมือทางวิชาการ

 1. ประสานงานการอนุญาตเข้าทำการศึกษาหรือวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ศึกษาและบริหารการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา