เกี่ยวกับเรา

หน้าที่รับผิดชอบ

  • เป็นหน่วยประสานงานหลักเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งประสานงานการขออนุญาตเข้าทำการศึกษาวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

  • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สำรวจ และรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

  • ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจ ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย 4 ฝ่าย

  1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

  2. ฝ่ายจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

  3. ฝ่ายอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

  4. ฝ่ายประสานความร่วมมือทางวิชาการ