ประกาศผลการพิจารณา ข้อเสนอโครงการภายใต้กิจกรรม บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะบรรจุเป็นคำขงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2566 (โครงการใหม่)