25 ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สร้างสุขปวงประชา จากความหลากหลายทางชีวภาพ” โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อร่วมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ มุ่งพัฒนา ต่อยอด สร้างรายได้ให้ประเทศ และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม Mayfair grand ballroom A&B ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเตล ประตูน้ำ กรุเทพฯ 09.30 น. – 15.00 น.

   โดยได้รับเกียรติจากนายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพ ฐานเศรษฐกิจของประเทศไทย” หลังจากนั้น นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. ได้กล่าวรายงานและต่อด้วยช่วงเวทีการพูดคุยกับ เลขาธิการ สผ. “๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพกับการปฏิรูปประเทศไทย” สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบผลงานที่สำคัญของ สผ. ตลอดระยะเวลา ๒๕ ปี ที่มีการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในด้านการอนุรักษ์ ดูแล รักษา และพัฒนาต่อยอดความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๖๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยได้แบ่งหัวข้อการเสวนาเป็น ๔ หัวข้อ ดังนี้

๑. “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตความหลากหลายทางชีวภาพของไทย” ดำเนินรายการโดย นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการ สผ.
๒. “พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ กับความหลากหลายทางชีวภาพ” ดำเนินรายการโดย นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการ สผ.
๓. “การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ” ดำเนินรายการโดย นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ.
๔. “กลไกทางการเงินเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ” ดำเนินรายการโดย นายนวรัตน์ ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมอบหมายให้นายมนัส รวดเร็ว ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เป็นผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการ และแจกเอกสารเผยแพร่ได้แก่

  • 1 หนังสือคู่มือเพาะเลี้ยงผีเสื้อ
  • 2 โปสเตอร์ไบรโอไฟต์ในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว
  • 3 โปสเตอร์ป่าไม้ในประเทศไทย

ให้แก่บุคคลที่สนใจภายในงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 นั้น