โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปี 2559

     โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กำหนดจัดให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 – 16 และสาขา จำนวน 70 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2559  ณ. ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) จังหวัดเชียงราย รูปแบบการฝึกอบรบประกอบด้วยการฝึกอบรมด้านการสำรวจความหลากหลายของพืช แมลง และเห็ดรา ตลอดจนการจำแนกพืช แมลง และเห็ดรา ซึ่งมีทั้งภาคการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามโดยมีวิทยากรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการถ่ายทอดทักษะทั้งในทางทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในภาคสนาม การสำรวจข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในครั้งนี้ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงไปในทิศทางเดียวกันและถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

     ภาคบรรยาย บรรยายวิธีการสำรวจและการจำแนกชนิดของทรัพยากรชีวภาพป่าไม้ในแต่ละด้านได้แก่  พรรณพืช  แมลง  เห็ดราและจุลินทรีย์ สาธิตวิธีการสำรวจ การเก็บข้อมูล การหาค่าทางสถิติ บรรยายสรุปการจัดทำรายงานการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

     ภาคปฏิบัติ ฝึกภาคสนามโดยการแบ่งกลุ่มตามจำรวจชนิดประเภทของทรัพยากร เพื่อเรียนรู้วิธีการสำรวจการวางแปลงและการเก็บตัวอย่างจริงในพื้นที่แปลงตัวอย่างเพื่อนำมาตรวจจำแนกชนิดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งการบันทึกข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Posted in ข่าวสาร, จัดฝึกอบรม, โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ and tagged , .