โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปี 2560

     โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปี พ.ศ. 2560 กำหนดจัดให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 – 16 และสาขา จำนวน 70 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก รูปแบบการฝึกอบรบประกอบด้วยการฝึกอบรมด้านการสำรวจความหลากหลายของพืช แมลง และเห็ดรา ตลอดจนการจำแนกพืช แมลง และเห็ดรา ซึ่งมีทั้งภาคการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม โดยมีวิทยากรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   ในการสำรวจข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในครั้งนี้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงไปในทิศทางเดียวกันและถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

     ภาคบรรยาย : บรรยายวิธีการสำรวจและการจำแนกชนิดของทรัพยากรชีวภาพป่าไม้ในแต่ละด้านได้แก่  พรรณพืช   แมลง   เห็ดราและจุลินทรีย์ สาธิตวิธีการสำรวจ การเก็บข้อมูล การหาค่าทางสถิติ บรรยายสรุปการจัดทำรายงานการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ
     ภาคปฏิบัติ : ฝึกภาคสนาม โดยการแบ่งกลุ่มตามจำรวจชนิดประเภทของทรัพยากร เพื่อเรียนรู้วิธีการ สำรวจ การวางแปลง และการเก็บตัวอย่างจริงในพื้นที่แปลงตัวอย่างเพื่อนำมาตรวจจำแนกชนิดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งการบันทึกข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

                         

 

File Download 

 

 

 

Center map
Traffic
Bicycling
Transit
    

Posted in ข่าวสาร, จัดฝึกอบรม, โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ and tagged , .