เอกสารเผยแพร่

book_Herb2

ความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรในประเทศไทย 2

ข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในประเทศไทย ให้ผู้สนใจได้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรได้ทราบความสำคัญของสมุนไพร และการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในเบื้องต้น

โปรดติดต่อขอรับด้วยตัวเอง

book_Herb1

ความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรในประเทศไทย 1

ข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในประเทศไทย ให้ผู้สนใจได้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรได้ทราบความสำคัญของสมุนไพร และการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในเบื้องต้น

โปรดติดต่อขอรับด้วยตัวเอง

book_ButterflyAndSkippers2nd

บันทึกผีเสื้อ 2

เป็นคู่มือจำแนกชนิดพันธุ์ของผีเสื้อ หรือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมดูผีเสื้อ การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อ และการศึกษาผีเสื้อของนักท่องเที่ยว

โปรดติดต่อขอรับด้วยตัวเอง

book_Butterfly

คู่มือการเพาะเลี้ยงผีเสื้อ

ข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจได้ทราบถึงชนิดพันธุ์ และวงจรชีวิตตั้งแต่ระยะไข่  ตัวหนอน ดักแด้ สู่ระยะตัวเต็มวัย รวมถึงพืชอาหารที่มีความจำเป็นของผีเสื้อในระยะตัวหนอน

book_Plant

คู่มือการสำรวจความหลากหลายพรรณไม้

ใช้จำแนกชนิดพันธุ์ของตัวอย่างพืชในขั้นพื้นฐาน ตลอดจนจัดเก็บและรักษาตัวอย่างให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งช่วยให้นักอนุกรมวิธานสามารถจำแนกตัวอย่างชนิดพันธุ์ได้อย่างถูกต้อง

book_mushroom

คู่มือการสำรวจความหลากหลายเห็ด

ใช้จำแนกชนิดพันธุ์ของตัวอย่างเห็ดในขั้นพื้นฐาน ตลอดจนจัดเก็บและรักษาตัวอย่างให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งช่วยให้นักอนุกรมวิธานสามารถจำแนกตัวอย่างชนิดพันธุ์ได้อย่างถูกต้อง

book_insect

คู่มือการสำรวจความหลากหลายแมลง

ใช้จำแนกชนิดพันธุ์ของตัวอย่างแมลงในขั้นพื้นฐาน ตลอดจนจัดเก็บและรักษาตัวอย่างให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งช่วยให้นักอนุกรมวิธานสามารถจำแนกตัวอย่างชนิดพันธุ์ได้อย่างถูกต้อง

animals

คู่มือการสำรวจความหลากหลายสัตว์ป่า

ใช้จำแนกชนิดพันธุ์ของตัวอย่างสัตว์ป่าในขั้นพื้นฐาน ตลอดจนจัดเก็บและรักษาตัวอย่างให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งช่วยให้นักอนุกรมวิธานสามารถจำแนกตัวอย่างชนิดพันธุ์ได้อย่างถูกต้อง

book_kangajan

ความหลากหลายของพรรณพืชในกลุ่มแก่งกระจาน

นำเสนอข้อมูลความหลากหลายของพรรณพืชในกลุ่มป่าแก่งกระจาน ซึ่งตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งพื่อให้นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไปรู้จักพรรณไม้มากขึ้น และถูกต้อง

book_protected_area

พืชต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

นำเสนอข้อมูลของชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นรุกราน ที่มีการแร่ระบาดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทย จำนวน 123 ชนิด (ซึ่งอาจพบได้มากกว่านี้)