เกี่ยวกับเรา

อำนาจหน้าที่ ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ
 1. เป็นหน่วยประสานงานหลักเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ
 2. พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 3. สำรวจ รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
 4. ประสานการอนุญาตเข้าทำการวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 5. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
เป้าประสงค์หลัก
 1. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ เพื่อป้องกันการชะล้างทำลายหน้าดิน ลดความรุนแรงของน้ำ ในพื้นในพื้นที่ลาดชัน
 2. อนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม
 3. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งทองเที่ยวให้มีศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
 4. อนุรักษ์แนวปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล
 5. เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
ค่านิยมขององค์การ

ค่านิยมขององค์การคือ “PROTECT” หมายถึง “คุ้มครองรักษา”
"P" Participation ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
"R" = Rarticipation งานตรงภารกิจ
"O" = Outcome มุ่งเน้นผลลัพธ์จาการดําเนนงานเป็นหลัก
"T" = Team ทํางานเป็นทีม
"E" = Earticipation ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
"C" = Conservation อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
"T" = Technology นําวิทยาการมาใช้ในการปฏิบัติงาน

วิสัยทัศน์

"องค์กรนำในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยการมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน"

พันธกิจ
 1. อนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
 2. วิจัย พัฒนาและให้บริการด้านวิชาการ
 3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อย่างสมดุลและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์
 1. สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างบูรณาการและยั่งยืน
 2. อนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนีเวศป่าต้นน้ำเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
 3. การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์การและการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า