สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโยยีแห่งชาติ ส่งมอบหนังสือ “Mo Singto Forest Dynamics Plot : Flora and Ecology”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโยยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (BIOTEC)ได้มอบหนังสือ  “Mo Singto Forest Dynamics Plot : Flora and Ecology” ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 150 เล่ม เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านวิชาการ (แบบไม่ใช่ตัวเงิน) เป็นไปตามเงื่อนไขฯ และข้อตกลงที่มีร่วมกัน การแบ่งปันผลประโยชน์ครั้งนี้ นับเป็นกรณีแรกที่เป็นผลสืบเนื่องมาจาก การอนุญาตให้เข้าร่วมทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาแนวทางการแบ่งปันผลประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการและด้านพาณิชย์ต่อไป โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพืชและคณะเป็นผู้รับมอบจาก ดร.สมวงษ์  ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (BIOTEC) และคณะ                                                                                                                                                   

Posted in ข่าวสาร, ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ, เผยแพร่องค์ความรู้ and tagged , .