๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สร้างสุขปวงประชา จากความหลากหลายทางชีวภาพ” โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อร่วมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ มุ่งพัฒนา ต่อยอด สร้างรายได้ให้ประเทศ และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม Mayfair grand ballroom A&B ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเตล ประตูน้ำ กรุเทพฯ 09.30 น. – 15.00 น.

   โดยได้รับเกียรติจากนายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพ ฐานเศรษฐกิจของประเทศไทย” หลังจากนั้น นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. ได้กล่าวรายงานและต่อด้วยช่วงเวทีการพูดคุยกับ เลขาธิการ สผ. “๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพกับการปฏิรูปประเทศไทย” สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบผลงานที่สำคัญของ สผ. ตลอดระยะเวลา ๒๕ ปี ที่มีการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในด้านการอนุรักษ์ ดูแล รักษา และพัฒนาต่อยอดความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๖๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยได้แบ่งหัวข้อการเสวนาเป็น ๔ หัวข้อ ดังนี้

๑. “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตความหลากหลายทางชีวภาพของไทย” ดำเนินรายการโดย นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการ สผ.
๒. “พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ กับความหลากหลายทางชีวภาพ” ดำเนินรายการโดย นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการ สผ.
๓. “การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ” ดำเนินรายการโดย นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ.
๔. “กลไกทางการเงินเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ” ดำเนินรายการโดย นายนวรัตน์ ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมอบหมายให้นายมนัส รวดเร็ว ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เป็นผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการ และแจกเอกสารเผยแพร่ได้แก่

  • 1 หนังสือคู่มือเพาะเลี้ยงผีเสื้อ
  • 2 โปสเตอร์ไบรโอไฟต์ในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว
  • 3 โปสเตอร์ป่าไม้ในประเทศไทย

ให้แก่บุคคลที่สนใจภายในงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 นั้น 

อ้างอิงจาก: http://www.onep.go.th/topics/47973

การประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปี 2561

     วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 8:30 นายนิธิ อาจสมรรถ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เป็นประธาน โดยมีนายมนัส รวดเร็ว ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพเป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรีอ่านเพิ่มเติม

การฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่องานวิจัย

     สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ได้จัดการฝึกอบรมในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่องานวิจัย” ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกสิน ชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร อ่านเพิ่มเติม

โจรสลัดชีวภาพ (Bio-piracy)

โจรสลัดชีวภาพ

Biopiracy

ใครคือโจรสลัด

บุคคลหรือองค์กรที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมิได้ขอรับอนุญาต และหรือมิได้แบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับต่อผู้เป็นเจ้าของอย่างเป็นธรรม 

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเผยแพร่ สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง 2560

กิจกรรมการเผยแพร่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ


อ่านเพิ่มเติม