การประชุมรายงานผลการดำเนินงานแผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว

     กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้เสนอโครงการวิจัยเพื่อดำเนินการศึกษาและสำรวจข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่าง ๆอ่านเพิ่มเติม

๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สร้างสุขปวงประชา จากความหลากหลายทางชีวภาพ” โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อร่วมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ มุ่งพัฒนา ต่อยอด สร้างรายได้ให้ประเทศ และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม Mayfair grand ballroom A&B ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเตล ประตูน้ำ กรุเทพฯ 09.30 น. – 15.00 น.อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปี 2561

     วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 8:30 นายนิธิ อาจสมรรถ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เป็นประธาน โดยมีนายมนัส รวดเร็ว ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพเป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรีอ่านเพิ่มเติม

การฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่องานวิจัย

     สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ได้จัดการฝึกอบรมในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่องานวิจัย” ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกสิน ชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร อ่านเพิ่มเติม

โจรสลัดชีวภาพ (Bio-piracy)

โจรสลัดชีวภาพ

Biopiracy

ใครคือโจรสลัด

บุคคลหรือองค์กรที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมิได้ขอรับอนุญาต และหรือมิได้แบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับต่อผู้เป็นเจ้าของอย่างเป็นธรรม 

อ่านเพิ่มเติม