ข่าวสาร

การประชุมรายงานผลการดำเนินงานแผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว

     กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้เสนอโครงการวิจัยเพื่อดำเนินการศึกษาและสำรวจข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่าง ๆ

๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สร้างสุขปวงประชา จากความหลากหลายทางชีวภาพ” โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อร่วมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ มุ่งพัฒนา ต่อยอด สร้างรายได้ให้ประเทศ และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม Mayfair grand ballroom A&B ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเตล ประตูน้ำ กรุเทพฯ 09.30 น. – 15.00 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปี 2561

     วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 8:30 นายนิธิ อาจสมรรถ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เป็นประธาน โดยมีนายมนัส รวดเร็ว ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพเป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี

การฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่องานวิจัย

     สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ได้จัดการฝึกอบรมในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่องานวิจัย” ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกสิน ชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 

บทความ

โจรสลัดชีวภาพ (Bio-piracy)

โจรสลัดชีวภาพ Biopiracy ใครคือโจรสลัด บุคคลหรือองค์กรที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมิได้ขอรับอนุญาต และหรือมิได้แบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับต่อผู้เป็นเจ้าของอย่างเป็นธรรม อ่านเพิ่มเติม→

ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (WWF World Report 2016)

ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพของโลก      ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (Living Planet Index – LPI) เป็นการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพโดยรวบรวมข้อมูลประชากรสัตว์มีกระดูกสันหลังหลากหลายชนิดพันธุ์ มาคำนวณหาการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาที่กำหนดอ่านเพิ่มเติม→

ภูมินิเวศกับการปรับตัวของภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายพืชพรรณในกลุ่มป่าภูเขียว – น้ำหนาว

    ภูมินิเวศกับการปรับตัวของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายพืชพรรณในกลุ่มป่าภูเขียว – น้ำหนาว เป็นการดำเนินการภายใต้แผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว – น้ำหนาวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยกับการปรับตัวของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของพืชพรรณอ่านเพิ่มเติม→

เอเลียนสปีชีส์ “หนอนตัวแบนนิวกินี”

หนอนตัวแบนนิวกินี (New Guinea Flatworm) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Platydemus manokwari De Beauchamp, 1963) ถิ่นกำเนิดอยู่บนเกาะนิวกินี โดยพบครั้งแรกในจังหวัดปาปัวตะวันตกของประเทศอินโดนีเซีย อ่านเพิ่มเติม→

Download

เว็บลิงค์

ศูนย์บริการประชาชนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
สำนักผู้ตรวจราชการกรมสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
กลุ่มตรวจสอบภายในสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
สำนักบริหารงานกลางสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
ประชาสัมพันธ์สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
กองนิติการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี
สำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่าสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
สำนักแผนงานและสารสนเทศสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
สำนักอุทยานแห่งชาติสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
สำนักสนองงานพระราชดำริสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
สำนักงานหอพรรณไม้สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมป่าไม้กรมทรัพยากรน้ำ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
กรมทรัพยากรธรณีสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง